اینستاگرام قاف را دنبال کنید

پیکسل 

تعداد 10 موجود است
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : محمدبرگرفته از شعر سعدیسعدی اگر عاشقی کنی و جوانیعشق محمد بس است و آل محمد

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : ازاد و گرفتاربرگرفته از شعر فاضل نظریچون رود که مجبور به پیموندن خویش استآزاد و گرفتاریم، آزاد و گرفتار

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : گیجمبرگرفته از شعر کنعان محمدیاز آمدنت گیجم؛و شاد و متحیر؛تو فرض بکن برف ببارد عسلویه.

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : آری نسیتبرگرفته از شعر اخوان ثالثحزین آوای او در غار می گشت و صدا می کرد- غم دل با تو گویم غاربگو دیگر مرا امید رستگاری نیست؟صدا نالنده پاسخ داد :-آری نیست

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : هر چه آغا ندارد نپذیرد انجامبرگرفته از شعر حافظماجرای من و معشوق مرا پایان نیست،هرچه اغاز ندارد، نپذیرد انجام

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : بیا برگرفته از شعر جلیل صفربیگیهرچند خسته ام از این حال، نیاشرمنده اگر ندارد اشکال نیاما خط تمام نامه ها مان کوفی است!آقای گلم، زبان من لال نیا

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : اما باشبرگرفته از شعر قیصر امین پورهرچه هستی باش اما باش!

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : زنجیر فراوانبرگرفته از حسین منزویزنجیر فراوان، فراوان اماچیزی که مرا به زندگی بندد نیست.

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : تنهابرگرفته از شعر فاضل نظری غمخوار من به خانه غم ها خوش آمدیبا من به جمع مردم تنها، خوش آمدی

12,000 تومان
موجود
پیکسل
پیکسل چوب خط

پیکسل چوبیمحصول مجموعه چوب خطنوشته : ساز می شویمبرگرفته از شعر صائب تبریزی آن نخل ناخلف که تیر شد زما نبوما را زمانه گر شکند ساز می شویم

12,000 تومان
موجود